© 2017 www.erdenesmongol.mn
All rights reserved.
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн мөрдөж буй хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд  
дөнгөж сая

“Эрдэнэс Монгол” ХХк-ийн мөрдөж буй хууль тогтоомж,

эрх зүйн актууд

 

хууль, тогтоомж, эрх зүйн актууд

батлагдсан огноо

батласан субьект

татаж авах

хууль

 1

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

1996.05.27

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/492

Ашигт малтмалын тухай хууль

2006.07.08

Улсын Их Хурал

https://legalinfo.mn/mn/detail/63

Цөмийн энергийн тухай хууль

2009.07.16

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/97

Компанийн тухай хууль

2011.10.16

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/310

Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль

2013.10.03

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/9491

 6

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

2005.12.01

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/493

Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль

2016.02.05

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/11707

8

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай

2020.01.10

Улсын Их Хурал

https://legalinfo.mn/mn/detail/14947

9 Төрийн хэмнэлтийн тухай 2022.04.29 Улсын Их Хурал https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468624002961

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛУУД

 1

Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай

2007.02.06

№27

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/6523

Оюу толгой ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай

2009.07.16

№57

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/6405?lawid=6405

Таван толгойн нүүрсний ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай

2010.07.07

№39

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/6631

4

Оюу толгой ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай

2019.11.21 №92

Улсын Их Хурал

https://legalinfo.mn/mn/detail/14771

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1

Төрийн өмчит хуулийн этгээд байгуулах тухай

2006.11.15

№266

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/4130?lawid=4130

“Эрдэнэс-таван толгой” ХК байгуулах тухай

2010.10.20

№272

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/9829

Монгол Улсын иргэнд “Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-ийн хувьцааг эзэмшүүлэх тухай

2011.03.31

№98

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/3276?lawid=3276

 4

“Эрдэнэс-Оюутолгой” ХХК байгуулах тухай

2011.12.06

№348

Засгийн газар

 

“Эрдэнэс-тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх аж ахуйн нэгжид худалдахтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

2012.04.11

№116

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/9927

6

Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшүүлэх тухай

2012.06.25 №218

Засгийн газар

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8671

 7

Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

2013.03.16

№100

Засгийн газар

legalinfo.mn/law/details/9117?lawid=9117

Журам батлах тухай

/хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журам/

2014.02.21

№52

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/9803?lawid=9803

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2014.04.19

№133

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/10312?lawid=10312

10 

Таван толгойн ордын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2014.08.20

№268

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/10568

11 

Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам

2016.02.15

№104

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/11796?lawid=11796

12 

"Эрдэнэс монгол" ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2021.12.08 №367

Засгийн газар

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16389735234361

13 

Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Зэс, металл болон нүүрс, эрчим хүч групп

2022.06.08 №225

Засгийн газар

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530635530451

14  Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн дүрэм 2022.11.30 №426 Засгийн газар https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532287681901 
15  Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журам 2022.12.14 №466 Засгийн газар https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532223925871&showType=1
16 Төрийн өмчит компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам 2023.03.07 №85 Засгийн газар https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758856790401&showType=1

КОМПАНИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

 

Хууль зүйн бодлогын баримт бичиг

2017.12.01 №а/210

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг

 

 

Татаж авах боломжгүй

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 

"Эрдэнэс монгол" ХХК-ийн ТУЗ-ийн Засаглал, нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам

2023.02.16

№05

ТУЗ-ийн тогтоол

Татаж авах боломжтой

 

"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн ТУЗ-ийн Цалин, урамшуулал, гүйцэтгэлийн  хорооны ажиллах журам

2023.02.16

№04

ТУЗ-ийн тогтоол

Татаж авах боломжтой

 

"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн ТУЗ-ийн Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хорооны ажиллах журам

2023.02.16

№06

ТУЗ-ийн тогтоол

Татаж авах боломжтой

 

"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам

2023.01.20

№02

ТУЗ-ийн тогтоол

Татаж авах боломжтой

 

"Эрдэнэс Монгол" нэгдлийн Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичиг

2020.03.09 №16

ТУЗ-ийн тогтоол

Татаж авах боломжтой

Дүрэм, журмууд

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

2022.10.24

А/113

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, бизнессийн үйл ажиллагаанд мөрдөх ёс зүйн журам

2019.12.01

№A/225

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

“Эрдэнэс Монгол” ххк-ийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

2013.06.24

№62

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах журам

2015.04.07

А/39

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

“Эрдэнэс монгол” ХХК-ийн нууцын журам

2008.06.23

№30

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

"Эрдэнэс монгол" ххк-ийн охин болон хараат компаниудын хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам

2016.11.16 №45

ТУЗ-ийн тогтоол

 

 

"Эрдэнэс монгол" ххк-ийн охин болон хараат компаниудын өмч хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах журам

2017.06.22 №33

ТУЗ-ийн тогтоол

 

 

Удирдлагын мэдээлэл солилцох хурлын журам

2017.03.09

А/49

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

Баримт бичиг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам

2017.03.09

А/48

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

Гэрээний төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах журам

2017.05.29

 А/98

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

2015.05.29

№А/61

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

Автомашинаар зорчих журам

2015.04.07

А/39

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

Зочин хүлээн авах журам

2015.04.07

А/39

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

Автомашин ашиглалт, шатахууны тоцоо хийх журам

2012.03.09

№13

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

“Эрдэнэс монгол” ХХК-ийн ажилтнуудын гадаад, дотоодод албан томилолтоор ажиллах журам

2007.08.10

№21

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ххк-аас хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцах журам

2014.11.04

№81

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын журам

2014.04.01

№35

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн архивын журам

2018.01.25 №а/13

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

 

 

"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зарцуулах хөрөнгийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны тухай журам

2018.02.01 №а/15

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

“Эрдэнэс монгол” ххк-ийн сургалтын журам

2017.05.05

А/86

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

“Эрдэнэс монгол” ххк-ийн ажилтан сонгон шалгаруулах журам

2017.04.07

А/64

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Ажлын гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний журам

2017.01.25

А/27

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох журам

2016.12.15

А/139-1

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Ажлын гүйцэтгэлийг илтгэх, дүгнэх журам

2015.09.15

№А/91

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Ажлын цаг ашиглалтын журам

2014.11.04

№81

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Шагнал урамшууллын журам

2017.11.14 №а/199

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжгүй

 

"Эрдэнэс монгол" ХХК-ийн Цалин хөлсний журам

2017.09.21 №A/181

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны дотоод журам

2017.01.10

А/11

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжгүй

 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит, мониторингийн хэлтсийн ажиллах журам

2017.01.07

А/9

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжгүй

 

Байгууллагын төлбөрийн карт ашиглах журам

2016.11.24

А/124

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжгүй

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛИЙН ДҮРЭМ, ЖУРАМ

 

"Эрдэнэс Монгол" ххк-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төслийн журам

2016.11.16 №44

ТУЗ-ийн тогтоол

Татаж авах боломжтой

 

“Компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хэрэгжилтийг зохицуулах журам”

2017.03.16 №а/53

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

Эрдэнэс Монгол" ххк-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хэрэгжүүлэх нэгжийн санхүүжилтийн журам

2016.08.30 №а/80

Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Татаж авах боломжтой

 

 
Facebook Twitter Google + Youtube Email
Sitemap