© 2017 www.erdenesmongol.mn
All rights reserved.
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн мөрдөж буй хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд  
дөнгөж сая

 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

БАТЛАГДСАН   ОГНОО

БАТАЛСАН СУБЬЕКТ

ТАТАЖ АВАХ

ХУУЛЬ

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

1996.05.27

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/492

 

Ашигт малтмалын тухай хууль

2006.07.08

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/63?lawid=63

 

Цөмийн энергийн тухай хууль

2009.07.16

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/97

 

Компанийн тухай хууль

2011.10.16

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/310

 

Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль

2013.10.03

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/9491

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

2005.12.01

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/493

 

Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль

2016.02.05

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/11707

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛУУД

 

Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай

2007.02.06

№27

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/6523

 

Оюу толгой ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай

2009.07.16

№57

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/6405?lawid=6405

 

Таван толгойн нүүрснйи ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай

2010.07.07

№39

Улсын Их Хурал

http://www.legalinfo.mn/law/details/6631

 

Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай

2014.01.16

№18

Улсын Их Хурал

http://legalinfo.mn/law/details/9756

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

Төрийн өмчит хуулийн этгээд байгуулах тухай

2006.11.15

№266

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/4130?lawid=4130

 

“Эрдэнэс-таван толгой” ХК байгуулах тухай

2010.10.20

№272

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/9829

 

Монгол Улсын иргэнд “Эрдэнэс-таван толгой” ХК-ийн хувьцааг эзэмшүүлэх тухай

2011.03.31

№98

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/3276?lawid=3276

 

“Эрдэнэс-Оюутолгой” ХХК байгуулах тухай

2011.12.06

№348

Засгийн газар

 

 

“Эрдэнэс-тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх аж ахуйн нэгжид худалдахтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

2012.04.11

№116

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/9927

 

Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

2013.03.16

№100

Засгийн газар

legalinfo.mn/law/details/9117?lawid=9117

 

Журам батлах тухай

/хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журам/

2014.02.21

№52

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/9803?lawid=9803

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2014.04.19

№133

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/10312?lawid=10312

 

Таван толгойн ордын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2014.08.20

№268

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/10568

 

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дүрэм/

2016.02.15

№104

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/11796?lawid=11796

 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай

2016.08.24

№65

Засгийн газар

 

 

Журам батлах тухай /Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн амчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам/

2016.09.07

№80

Засгийн газар

http://www.legalinfo.mn/law/details/12142?lawid=12142

 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг томилох тухай

2017.01.04

№1

Засгийн газар

 

ДҮРЭМ, ЖУРМУУД

 

Гэрээний төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах журам

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.29

 А/98

 

 

“Эрдэнэс монгол” ххк-ийн сургалтын журам

Гүйцэтгэх захирал

2017.05.05

А/86

 

 

“Эрдэнэс монгол” ххк-ийн ажилтан сонгон шалгаруулах журам

Гүйцэтгэх захирал

2017.04.07

А/64

 

 

“Компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хэрэгжилтийг зохицуулах журам”

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.16

А/53

 

 

Удирдлагын мэдээлэл солилцох хурлын журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.09

А/49

 

 

Баримт бичиг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2017.03.09

А/48

 

 

Ажлын гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.25

А/27

 

 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны дотоод журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.10

А/11

 

 

Санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит, мониторингийн хэлтсийн ажиллах журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2017.01.07

А/9

 

 

Мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2016.12.15

А/139-1

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2016.11.24

А/127

 

 

Байгууллагын төлбөрийн карт ашиглах журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2016.11.24

А/124

 

 

Ажлын гүйцэтгэлийг илтгэх, дүгнэх журам

Гүйцэтгэх захирал

2015.09.15

№А/91

 

 

Ажлын цаг ашиглалтын журам

Гүйцэтгэх захирал

2015.09.15

№91

 

 

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн

Ажиллах журам

Гүйцэтгэх захирал

2015.05.29

№А/61

 

 

Автомашинаар зорчих журам

Гүйцэтгэх захирал

2015.04.07

А/39

 

 

Зочин хүлээн авах журам

Гүйцэтгэх захирал

2015.04.07

А/39

 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах журам

Гүйцэтгэх захирал

2015.04.07

А/39

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ххк-ийн ажилтны ёс зүйн дүрэм

Гүйцэтгэх захирал

2013.06.24

№62

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ххк-ийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион

Байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Гүйцэтгэх захирал

2013.06.24

№62

 

 

“Эрдэнэс монгол” хязгаарлагдмал хариуцлагатай  компанийн нууцын журам

 

Гүйцэтгэх захирал

 

2008.06.23

№30

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн автомашиныг ашиглах, шатахууны тоцоо хийх журам

Гүйцэтгэх захирал

2008.03.10

№14

 

 

“Эрдэнэс монгол” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн ажилтнуудын гадаад, дотоодод албан томилолтоор ажиллах журам

 

Гүйцэтгэх захирал

2007.08.10

№21

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ххк-аас хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцах журам

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн цахим хуудас ажиллуулах түр журам

 

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын журам

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

 

-ооООоо-

 
Facebook Twitter Google + Youtube Email
Sitemap